ZAREZERWUJ NOCLEG W BIAŁOGÓRZE

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU:
bialogora-pokoje

Wittenberg

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.wittenberg.pl

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między:

Wittenberg – DUAL Piotr Kucharski, ul. Lubiatowska 2, 84-113 Białogóra, NIP: 554-100-25-79, zwanym dalej Wykonawcą a Gościem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domów letniskowych.

5. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa.

6. Pobierane będą dodatkowe opłaty (obowiązkowe i nieobowiązkowe) zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie internetowej.

7. Pobierana będzie opłata miejscowa (tzw. klimatyczna) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami na terenie gminy Krokowa.

8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie.

9. Wszystkie domy są umeblowane i wyposażone wg opisu na stronie, pościel hotelowa bez dodatkowych opłat.

10. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 606 409 114, wysyłając e-mail na adres: info@wittenberg.pl, oraz on-line poprzez system rezerwacyjny na stronie www.wittenberg.pl

11. W celu dokonania rezerwacji należy podać:

– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu

– liczbę osób (osoby dorosłe oraz dzieci, podając wiek dzieci)

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– numer telefonu

– adres e-mail

– dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do Gościa zostaje przesłany mail – „termin potwierdzony, oczekiwanie na wpłaty zadatku.”

12. Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30% całości kosztów pobytu w czasie 48 godzin od daty otrzymania maila „termin potwierdzony, oczekiwanie na wpłaty zadatku”.

13. Po dokonaniu wpłaty 30% wartości całości rezerwacji zostaje wysłany mail z potwierdzeniem rezerwacji.

14. Rezerwacja niepotwierdzona wpłatą w ciągu 48h, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji.

15. Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa (późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu) Wykonawca nie zwraca wpłaconych środków.

16. W przypadku anulacji rezerwacji na 14 dni przed przybyciem zaliczka pomniejszona o kwotę 100 zł opłaty manipulacyjnej zostaje zwrócona. Jeżeli anulowanie nastąpi po tym terminie wpłacona kwota nie zostaje zwrócona.

17. Rezerwacja obowiązuje do godziny 21.00 pierwszego dnia pobytu i będzie następnie automatycznie anulowana w przypadku braku zameldowania Gościa. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie obowiązywania rezerwacji do godziny 12.00 następnego dnia pobytu, po uprzednim ustaleniu z Wykonawcą (przez sms lub e-mail), bądź też po dokonaniu zapłaty reszty ceny za cały pobyt

REGULAMIN POBYTU

§1

Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

Nie wymeldowanie się z pokoju do godziny 11:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby.

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą.

§2

Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnieniem karty meldunkowej.

Wittenberg zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,

• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji,

lub przekraczającej pojemność pokoju rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem

i utratą wcześniej wpłaconych środków przez Gościa.

Ze względu na pandemię COVID -19 nie ma możliwości przebywania osób niezameldowanych na terenie Ośrodka. Goście pozostający na noc muszą dokonać meldunku i uiścić opłatę.

Godziny pracy recepcji Pokojeu Wittenberg, ul. Lubiatowska 2a 84-113 Białogóra:

Sobota 9.00-21.00, Niedziela-Piątek: 10.00-12.00 oraz 18.00-20.00

Wydanie kluczy do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej zaliczki.

§3

Parkowanie pojazdów

Każdy pokój ma przyporządkowane jedno numerowane miejsce parkingowe na parkingu wewnętrznym.

Parking oświetlony, monitorowany, zamykany w godzinach od 22.00 do 8.00, niestrzeżony.

Parking – 10 zł / doba / auto.

§4

Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie kluczy odbywa się w recepcji Pokojeu Wittenberg w dniu wyjazdu w godzinach od 9:00 – 11:00.

Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu pokoju,

Goście zostaną dodatkowo obciążeni.

Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Pokojeu Wittenberg zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.

Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.

W przypadku zgubienia kluczy Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 60,00 zł.

§5

Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.

W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Pokoje Wittenberg  ma prawo wezwać ochronę lub policję

oraz nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł doliczając ją do rachunku Gościa.

§6

Odpowiedzialność za pokój

Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie zastanym.

W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat,

najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela Pokojeu Wittenberg.

Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć okna oraz pokój.

§7

Zakaz palenia

W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500,00 zł, doliczana do rachunku gościa.

Palenie tytoniu dozwolone jest na terenie zewnętrznym w wyznaczonych miejscach.

§8

Zmiana cen

Pokoje Wittenberg zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

§9

Zwierzęta domowe

Zwierzęta nie są akceptowane.

§10

Awarie

Pokoje Wittenberg zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej zwłoki,

maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Pokojeu Wittenberg (dostawa mediów oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju)

nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój.

Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§11

Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji

oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Pokojeu Wittenberg.

Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

Gość ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§12

Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy DUAL Piotr Kucharski w Bydgoszczy

§13

Postanowienia końcowe

Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej.

W przypadku przekroczenia tej liczby Pokoje Wittenberg ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę l

ub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Pokoje Wittenberg nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

Osoby niezameldowane w obiekcie nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody obsługi obiektu.

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Pokoje Wittenberg.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o aktualnych promocjach.