Regulamin Rezerwacji i Pobytu

Pokoje Wittenberg

 1. Serdecznie witamy Gości Wittenberg w Białogórze.
 2. Zakwaterowanie jest możliwe w godzinach 16:00 – 21:00. Goście przyjeżdżający do Ośrodka zgłaszają swoje przybycie w recepcji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
 3. Koszty pobytu należy uregulować przelewem przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu, opłatę za zużytą energię w dniu wyjazdu.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz.10:00 w dniu wyjazdu. Niewymeldowanie się do godziny 10:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby. Późniejszy wyjazd jest możliwy w oparciu o bieżącą dostępność – za dodatkową opłatą.
 5. Liczba osób zamieszkujących w domku nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby pobrana zostanie opłatę za każdą dodatkową osobę wg obowiązującego cennika. W przypadku nocowania niezgłoszonej osoby zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 1.000 zł doliczona do rachunku Gościa.
 6. Cisza nocna trwa od godz. 22:00 do godz. 7:00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju właściciel Wittenberg ma prawo wezwać ochronę lub policję oraz nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1.000 zł doliczając ją do rachunku Gościa.
 7. Przebywanie osób trzecich (nie objętych rezerwacją) możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody właściciela lub recepcji obiektu. Goście odwiedzający a pozostający na terenie Wittenberg po godzinie 22.00  muszą dokonać meldunku i uiścić opłatę wg cennika.
 8. Wjazd autem na teren obiektu osób odwiedzających naszych Gości możliwy jest tylko za zgodą recepcji.
 9. Obowiązkiem Gości jest sprawdzenie i przyjęcie stanu wyposażenia domu. Wszelkie braki lub uwagi należy zgłosić w dniu przyjazdu w recepcji.
 10. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela lub pracownika Ośrodka. Za uszkodzenia i zniszczenia powstałe z winy Gości podczas ich pobytu, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującą specyfikacją dostępną w recepcji. Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat gotówką, najpóźniej w dniu wyjazdu na ręce właściciela. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. W przypadku zgubienia kluczy Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 12. Zobowiązuje się Gości do utrzymania porządku w miejscu wypoczynku, i pozostawienie domku w stanie zastanym. Nie zapewniamy środków higienicznych oraz czystości.
 13. Zabrania się wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza teren Ośrodka., nie dotyczy to sprzętu plażowego.
 14. W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł, doliczana do rachunku Gościa.
 15. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Ośrodka (dostawa mediów oraz internetu, awarie sprzętów znajdujących się na wyposażeniu domu) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny.
 16. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zagubione rzeczy osobiste i przedmioty wartościowe pozostawione w domu i na terenie obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domu
 17. Nie dopuszcza się używania własnego grilla opalanego drewnem lub innym opałem, ze względów przeciwpożarowych. Goście są uprawnieni do korzystania z grilla gazowego. Warunkiem jest powiadomienie właściciela do chęci skorzystania z grilla, który zostanie dostarczony. Pracownik Ośrodka uruchomi, sprawdzi grilla, poinstruuje  Gości o zasadach bezpieczeństwa i obsługi grilla. W chwili przekazania grilla, obsługa pobierze kaucje w wysokości 50 zł gotówką. Goście po użyciu grilla zobowiązani są do jego wyczyszczenia, w tym do doprowadzenia rusztu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy grill w wyniku korzystania z niego przez Gości wymaga czyszczenia, a nie zostanie przez nich wyczyszczony, kaucja nie zostanie zwrócona. Koszt wypożyczenia grilla gazowego 30 zł/doba
 18. Zobowiązuje się wszystkich przebywających na terenie Ośrodka do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 19. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy DUAL Piotr Kucharski w Bydgoszczy.
 20. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY ZWIERZĄT DOMOWYCH.